பால் பண்ணைக்கான பொருளாதாரப் பண்புகள்

மாடு வளர்ப்பிற்கான நமது கட்டுரைத் தொடரில், பால் பண்ணைக்கான பொருளாதாரப் பண்புகள் குறித்து விளக்குகிறது இக் கட்டுரை.

1. கன்றுப் பருவ பால் உற்பத்தியின் அளவு:-

ஒரு தாய்ப் பசு மூலம் ஒரு கன்று ஈனும் பருவத்தில் பெறப்படும் மொத்த பாலின் உற்பத்தியே ஒரு கன்று பருவ பால் உற்பத்தி என அரியப்படும்.

பொதுவாகவே அயல் நாட்டு இனங்களை விட நம் இந்திய நாட்டுப் பசுக்களில் உற்பத்தி குறைவு ஆகவே இருக்கும்.

இது மொத்தம் இது வரை ஈன்ற கன்றுகள், பால் கறவை இடைவெளி மற்றும் பாலின் நிலையான தன்மையைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

முதல் பருவத்திலிருந்து போகப் போக மூன்று முதல் நான்காவது பருவம் வரை பால் உற்பத்தி 30 முதல் 40 சதவிகிதம் வரை அதிகரிக்கிறது.

நான்காவது பருவத்தின் பின்பு பால் உற்பத்தியின் அளவானது குறைய ஆரம்பிக்கும்.
இரு வேறு கறவை இனங்களுக்கிடையே பால் உற்பத்தியின் அளவை ஒப்பிட/அளவிட அதன் பால் உற்பத்தி கொழுப்பு சரியாக அளவீடு செய்யப்பட வேண்டும்.

கறவை மாட்டில் கன்று ஈன்ற பிறகு பால் உற்பத்தி அதிகரித்து காணப்படும். கன்று ஈன்ற இரண்டு முதல் நான்கு வாரங்களுக்கு பாலின் உற்பத்தி மிக அதிகமாக இருக்கும்.

இதுவே அப்பருவத்தின் (நிறை உற்பத்தி ) அதிக உற்பத்தி அளவாகும்.

சரியான உணவு மற்றும் நோய் மேலாண்மையின் மூலம் இந்த அதிக உற்பத்தி குறையாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
பொதுவாக நம் இந்திய இனங்களில் இந்த வகையான உற்பத்தித் திறன் குறைவாகவே இருக்கும்.

2. கறவை மாட்டின் பால் தரும் நாட்கள் அல்லது பால் உற்பத்தி காலம்:-

ஒரு கன்றுப் பருவத்தில் தாய் மாடானது பால் தரும் மொத்தமான நாட்கள் பால் உற்பத்திக்கான காலம் ஆகும்.
பால் பண்ணைக்கான பொருளாதாரப் பண்புகள் மிகவும் நல்ல நிலையில் இருப்பதற்கு இந்த பால் உற்பத்தி காலம் ஒரு மிக மிக முக்கியக் குறியீடாக கருதப்படுகிறது.
கறவை மாட்டைப் பொருத்தவரை சராசரி பால் உற்பத்தி நாட்கள் ஒரு வருடத்திற்கு 305 நாட்கள் ஆக இருக்கும்.

கன்று ஈனும் இடைவெளி குறுகிய காலமாக இருந்தால் 33-40 நாட்கள் வரை குறையும்.
குறுகிய இந்திய இனங்கள் குறைந்த பால் உற்பத்தி காலம் கொண்டவை.
சில இந்திய இனங்களில் உற்பத்தி காலம் அதிகமாக இருந்தாலும் பால் கரப்பு மிகக் குறைந்த அளவே இருக்கும்.

3.பால் உற்பத்தி நிலைத் தன்மை:-

அதிக பால் உற்பத்தியால் பாலின் உற்பத்தி காலம் குறையாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
முதல் 2 முதல் 4 வாரங்களில் வரும் பாலின் உற்பத்தி அதிக அளவில் இருக்கும்.
நமது பண்ணையின் பால் உற்பத்தி நிலையாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் இருக்கிறது என்பது பால் பண்ணைக்கான பொருளாதாரப் பண்புகள் மிக நேர்த்தியான நிலையில் இருக்கிறது என மேற் கோள் காட்டுவதாக இருக்கும்.
இது விரைவில் குறைந்து விடாமல் பார்த்துக் கொள்ளுவதே பால் உற்பத்தி நிலைத் தன்மை என்று அறியப்படுகின்றது.
பால் குறையும் தன்மை குறைந்த அளவில் இருக்குமாறு கறவை மாடுகளைப் பராமரித்தல் அதிகமான பால் உற்பத்திக்கு உதவும்.

4.முதல் கன்று ஈனும் வயது:-

கறவை மாடுகளில் அதிக நாள் பால் உற்பத்திக்கு முதல் கன்று ஈனும் வயது முக்கியமான ஒன்று.
இந்திய கறவை மாட்டினங்களில் இனங்களில் முதல் கன்று ஈனும் வயது 3 வருடங்கள் ஆகும்.
முதலாம் கன்று ஈனுவது கலப்பினங்களில் 2 வருடங்கள் ஆகவும் எருமை மாடுகளில் மூன்றரை வருடங்கள் ஆகவும் இருக்கும்.
முதல் கன்று ஈனும் வயது மாட்டினங்களில் அதிகமாக இருந்தால் பால் உற்பத்தியும் அதிகமாக இருக்கும்.
ஆனால் மொத்தம் ஈனும் கன்றுகளின் அளவு குறைவதால் பால் பருவமும் குறையும்.

5.சினைக்காலம்:-

கறவை மாடுகளில் கன்று ஈன்று பால் வற்றிய பின்பும், அடுத்த கருத்தரிப்புக்கும் உள்ள இடைவெளி சினைக்காலம் என்று அறியப்படுகிறது.
சரியான நேரத்தில் கறவை மாட்டினை சினை எய்த வைத்தல் அவற்றின் மன அழுத்தத்தைப் போக்கிப் பசுவை ஆரோக்கியமாக வைக்கும்.
மேலும் அவற்றின் இனப் பெருக்க உறுப்புக்கள் சரியான வயதில் தன்னிலை எய்தவும் இந்த சினைக்காலம் உதவுகிறது.
சராசரியான சினைக் காலம் 60 முதல் 90 நாட்கள் ஆகும்
இந்த சினைக்கால நாட்கள் நீடித்தால், அடுத்த கன்று ஈனுவது தள்ளிப் போகும்.
அதே சமயம் சினைக்காலம் மிகக் குறைவாக இருந்தாலும், பசுவின் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படும்.
உடனடியாக செயற்கையாக ஏற்படும் கர்ப்பத்தால் பால் உற்பத்தி குறையும்.
எனவே சரியான இடைவெளியுடன் இந்த சினைக்காலமானது இருத்தல் வேண்டும்.

6.பால் அல்லது மடி வற்றிய நாட்கள்:-

பால் அல்லது மடி வற்றிய நாட்கள் என்பது பால் கறப்பது நின்ற நாளிலிருந்து அடுத்தக் கன்று ஈனும் நாள் வரை உள்ள காலமாகும்.
முந்தய ஈற்றில் இழந்த சத்துக்களைத் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ள சிறிது ஓய்வு தேவை.
இந்த பால் அல்லது மடி வற்றிய காலமானது அதிகப்படியாக இரண்டிலிருந்து இரண்டரை மாதங்கள் வரை இருக்கலாம்.
இவ்வாறு போதிய இடைவெளி காலம் இல்லையெனில் பசுவின் பால் உற்பத்தியானது படிப்படியாகக் குறைவதோடு மட்டுமல்லாமல் பிறக்கும் கன்றும், ஆரோக்கியமாக பிறக்காது.

7.கன்று ஈனும் இடைவெளி:-

அடுத்தடுத்ததாக இரு கன்றுகள் ஈனுவதற்கு இடையே உள்ள இடைவெளி கன்று ஈனும் இடைவெளிய என அறியப்படுகிறது.
கறவை மாடுகளில் ஆண்டுக்கு ஒரு கன்றும், எருமை மாடுகளில் பதினைந்து மாதங்களுக்கு ஒரு கன்றும் ஈனுதல் இருக்க வேண்டும்.
கன்றுகளுக்கிடையே ஈத்தின் இடைவெளி அதிகமாக இருந்தால், கறவை மாட்டின் மொத்தம் ஈனும் கன்றுகளின் எண்ணிக்கை குறையும்.

8.இனப்பெருக்கத் திறன்:-

பசுவின்/கறவை மாட்டின் அதிகக் கன்றுகள் ஈனும் திறன், அதன் இனப் பெருக்கத்தின் திறனைப் பொறுத்தது.
இனப் பெருக்கத் திறன் ஆனது மாடுகளின் மரபியல் குணாதிசியங்கள் மற்றும் சுற்றுச் சூழல் பொறுத்து வேறுபடும்.
பசுவின் இனப் பெருக்கத்திற்கான திறனை முதல் கன்று ஈனும் வயது, அடுத்தடுத்த கன்று இடைவெளி, சினையாகும் காலம் போன்றவற்றின் மூலம் எளிதில் அறியலாம்.
ஒரு சில மரபியல் பண்புகளால் ஒவ்வொரு கால் நடைக்கும் இந்த திறன் மாறுபடுகிறது.

9.தீவனம் எடுக்கும்/உட்கொள்ளும்/உட்கிரகிக்கும் திறன்:-

கறவை மாடானது நிறைய தீவனம் எடுத்து உட்கொள்வதோடு அதை நன்கு உட்கிரகித்துப் பாலாக மாற்றும் திறனுடையதாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

10.நோய் எதிர்ப்பு:-

இந்திய/தமிழக இனங்கள் அயல் நாட்டு இனங்களை விட நோய் எதிர்ப்புத் திறன் மிகுந்தவையாகவே உள்ளன.
கலப்பினச் சேர்க்கை மூலம் அயல் நாட்டு இனங்களில் நோய் எதிர்ப்பு பண்பைப் பெறலாம்.

மேலே விவரமாகக் கூறப்பட்டுள்ள பால் பண்ணைக்கான பொருளாதாரப் பண்புகள் அனைத்தும் மிகுந்த கவனமான முறையில் கவனிக்கப்பட வேண்டும்.

இதன் மூலமாக நாம் நமது கறவை மாடுகள் / பால் பண்ணை தொழிலை மிகவும் வெற்றிகரமாக செய்ய இயலும்.

இந்த பால் பண்ணைக்கான பொருளாதாரப் பண்புகள் பற்றிய கட்டுரை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் இதை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து உதவுங்கள்.

இக்கட்டுரைத் தொகுப்பின் முதல் இரண்டு கட்டுரைகளை கீழுள்ள இணைப்பில் படித்துக் கொண்டு பிறருக்கும் பகிர்ந்து உதவுங்கள்.

மாடு வளர்ப்பு – Cattle Farming in Tamil

கறவை மாட்டு இனங்கள் – இந்திய இனங்கள்

நமது பேஸ்புக் பக்கத்தில் இணைந்து தமிழகம் மற்றும் விவசாயம் மற்றும் தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Comments

comments